Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje služeb mezi fyzickou osobou Miroslavem Kozákem (dále jen "prodávající") a spotřebiteli (dále jen "kupující"). Kupujícímu se doporučuje seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Základní ustanovení

Prodávající

Miroslav Kozák IČ 07895470, se sídlem Nádražní 371, Pacov, 395 01, Pacov Úřad příslušný podle § 71 odstavce 2 živnostenského zákona: Městský úřad Pacov (dále jen "prodávající"), a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese seo-copy.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu"). Tyto obchodní podmínky rovněž upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese seo-copy.cz (dále jen "webová stránka") a další související právní vztahy.

Kupující

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Systém objednávání

Objednávka zboží se děje prostřednictvím elektronické objednávky na www.seo-copy.cz (dále jen "e-shop").

Objednávat je možné 24h denně, 7 dní v týdnu.

Potvrzením objednávky ze strany prodejce dochází k uzavření kupní smlouvy a kupující se tímto zavazuje k odebrání objednané zakázky a k uhrazení příslušné částky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.seo-copy.cz jsou závazné. Přístupem, podáním objednávky, stažením nebo použitím produktů a služeb nabízených na našich Stránkách, bez ohledu na to, zda se zaregistrujete jako člen, souhlasíte s tím, že budete tyto Podmínky dodržovat, a potvrzujete, že jste si je přečetli a porozuměli jim.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku a náklady na použití těchto prostředků (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí sám.

Pro stanovení kupní ceny je určující cena zboží zobrazovaná webovým rozhraním v době zakoupení.

Vyřízení objednávky

Zákazník má právo zrušit objednávku před jejím vyřízením, a to buď telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu kozak@seo-copy.cz. Storno objednávky bude zákazníkovi potvrzeno e-mailem.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech následujících údajů o Kupujícím: jméno a příjmení, telefon, e-mail, adresa, způsob platby, obsah košíku.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy.

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu. Při vrácení peněz je částka vrácena do 14 dnů.

Platební podmínky

  • platba bankovním převodem (doručení či osobní odběr na základě připsání částky na účet prodávajícího: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 1156316006/2700
  • Platba bankovním převodem je možná POUZE z účtu vedeného u některé z českých bank. Při platbě ze zahraničního účtu budou účtovány poplatky s tím spojené. Při zaslání platby pod chybnými údaji (chybný VS či jeho neuvedení), může dojít k pozdržení vyřízení objednávky. Za případné problémy s identifikací nenese prodávající odpovědnost.

Pokud nebudete spokojeni s obsahem online produktu., který jste si zakoupili, můžete nám to během první hodiny programu oznámit a my vám vrátíme náklady za vstupenku, kterou jste zaplatili.

Každá žádost o vrácení peněz bude posuzována případ od případu a pokud nebyla obdržena nebo není možné obdržet skutečnou hodnotu, vrácení peněz bude poskytnuto podle uvážení fyzické osoby Miroslava Kozáka.

O faktury pro jakýkoliv produkt fyzické osoby Miroslava Kozáka lze kdykoli požádat prostřednictvím e-mailu kozak@seo-copy.cz .

Bezpečnost a ochrana informací

Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete v sekci Ochrana osobních údajů.

Mimosoudní řešení sporů

Pokud se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu kozak@seo-copy.cz

Obecná prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Všechny produkty a služby SEO-copy, www.seo-copy.cz jsou určeny pouze pro všeobecné vzdělávací a informační účely. Nic na těchto Stránkách, ani jakýkoli obsah, který vám poskytneme při poskytování našich produktů a/nebo služeb, nemá za cíl nabízet právní, lékařské, daňové nebo jiné odborné rady. Buďte opatrní a vždy vyhledejte odbornou radu, než budete jednat na základě jakýchkoli informací, které poskytujeme.

Fyzická osoba Miroslav Kozák., vám poskytuje podporu, poradenství a nástroje pro dosažení cílů v oblasti SEO optimalizace, určení priorit a dosažení obchodních výsledků, ale jakékoliv rozhodnutí, které učiníte, a následky vyplývající z takových rozhodnutí jsou vaší výhradní odpovědností. Váš úspěch závisí na mnoha faktorech, nelze proto spoléhat pouze na produkty SEO-copy.cz

Žádné svědectví ani příklady v našich marketingových materiálech se nepovažují za záruku, že dosáhnete stejných nebo podobných výsledků.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že fyzická osoba Miroslav Kozák, ani jeho pracovníci, zaměstnanci a představitelé nejsou zodpovědní za rozhodnutí, která můžete učinit, ani za ztráty, které mohou vzniknout z jakéhokoli obchodního nebo osobního rozhodnutí, které jste kdy učinili.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti za zisk a příjem

Afyzická osoba Miroslav Kozák, seo-copy.cz nemůže zaručit a ani neposkytuje žádné záruky ohledně vaší schopnosti dosáhnout výsledků nebo vydělat peníze s našimi nápady, informacemi, nástroji nebo strategiemi. Berete na vědomí, že v každém obchodním podniku nebo aktivitě existuje inherentní riziko, a souhlasíte s tím, že neexistuje žádná záruka toho, že v důsledku vašeho nákupu našich produktů a/nebo služeb vyděláte peníze.

Jakákoli finanční prohlášení, na něž odkazujeme na Stránkách, v našich videích, na fórech nebo při poskytování našich služeb, jsou pouze ilustrativní a neměly by být považovány za sliby skutečných nebo budoucích výkonů.

Oznámení o autorských právech a obchodních značkách

Veškerý materiál na těchto Stránkách, nebo jiným způsobem námi dodaný, mimo jiné včetně obsahu kurzu, textu, grafiky, informační architektury a kódování (Náš obsah), podléhá autorským právům. I když můžete Náš obsah procházet nebo tisknout pro neobchodní, osobní nebo interní obchodní účely, musíte získat náš předchozí písemný souhlas, pokud jej chcete použít, kopírovat nebo reprodukovat. Změna Našeho obsahu pro jakýkoli jiný účel je porušením autorských a jiných vlastnických práv a je přísně zakázána.

Berete na vědomí, že používáním těchto Stránek nebo Našeho obsahu nezískáváte žádná vlastnická práva.

Ochranné známky, loga a servisní značky uvedené na našich Stránkách jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky fyzické osoby Miroslava Kozáka, www.seo-copy.cz. Ochranné známky, ať již registrované nebo neregistrované, nesmějí být použity v souvislosti s jakýmkoli produktem nebo službou, která nepatří fyzické osobě Miroslavu Kozákovi., www.seo-copy.cz, a to jakýmkoliv způsobem, který by mohl způsobit nejasnost u zákazníků nebo jakýmkoliv způsobem, který by znevažoval fyzickou osobu Miroslava Kozáka, www.seo-copy.cz

Nic na těchto Stránkách nelze vykládat tak, že implicitně uděluje tzv. zásadu estoppel nebo licenci nebo právo užívat jakoukoli ochrannou známku bez našeho výslovného písemného souhlasu.

Souhlasíte s tím, že náhrada škody může být nedostatečným prostředkem nápravy porušení těchto Podmínek a berete na vědomí, že fyzická osoba Miroslav Kozák bude mít právo požadovat soudní opatření, pokud budou takové kroky nezbytné k zabránění porušování jejích práv k duševnímu vlastnictví.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění, na smlouvy uzavřené před změnami však tyto změny ve Všeobecných obchodních podmínkách nemají vliv.

Vypracováno v souladu s novým Občanským zák. č. 89/2012 Sb. Změny jsou vyhrazeny.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11.7.2020.